| �ҳ | ���� | ENG | ᄋᄆ� | ᄐ𬳌 |
| �ѧУᄊᆳᄏУԱ | ���Ա | ᄑ�ᄆ | ᄚ���Ա |

�ѧУᄊᆳᄏУԱԱ¼

ᆪᄄᄆᄒᄏ��ᄈ�ѧԺУᄊᆳᄏᣬᄌᄎᣬᣬᄉᄐᄈᣬѧԺԺѧԺ֮ᄍᄂ֮ᆪᄅ

ᆪᄄᄈ�ᄚ�ᄌᄎ���ᆪᆲ���ᄉᆬᄚᄡӢӢӢĸĸĸᆪᄅ

�ᄀᄀϯᆪᄎ ᄈ�ܲܲܲᆭ
ίᄀᄀԱᆪᄎ ᄈ�ᄚᄍ��ᆪᄄᄈ�ѧԺԺᄈᄂᆪᄅ
�ᄌᆪ�ᄑ�ڣᄄڣڣڣڣᆪᆳᄈڣѧԺԺѧԺԺᄈᄂᆪᄅ

�̷ĽᄑĽʿᆪᄄʿʿ˾﾿⣭⣭ᄡ𢣭𤦴䦴

ᄈ�ᄒᄐ�ʦ
ᄈ�ᆭᄈǽǽǽ
��ũũʦᆪᄄУУᄏУᄆ�

�СССС

ᄎ�ᄏ���

Ҷᄑ𠒶Ҷᆭ

ᄍ�𬳌�ڣᄄڣѧ¥¥ᄐࣩ

̷ΰΰᄑΰڣᄄڣᄏᆵᄐᄚڣᄑڣо﾿ϵϵϵϵᆪᄅ

�ᄑ𬳌�ᆭ

�ᄆ�ᆭ

�����

�ᄆ�ᄎ�ʦ
�ɽᄎɽɽᆭ
�ᄌᆪ�ᄈᄂ�
ᄏ��ᄁ�ʦ
���ᄈᄂ�

ԬԬԬԬʦ

�ᄡᆱ��ᆭ


���ԱԱ¼

�ᄌ��Ĵ𠄴ᆪᄈᄂ ��ҢᄑҢҢ
ᄈ�ѧԺԺᄈᄂ ᄈ�ᄚᄍ��
ᄈ�ѧԺԺѧԺԺᄈᄂᄀᄁᄉᄆᄡԺԺᄑ̽̽ᄃ̽ԴԴԴԴԴᄀᄁᄏԴ ԴᄍԴԴᄏᆵԴᄒ﾿ԴԴᄈᄂ �ᄌᆪ�ᄑ��
ᄈ�ѧԺԺѧԺᆪᄄᄑԺ𣩸ᄆԺᄈᄂᄀᄁԺᄒ﾿ԺԺѧѧᄇ﾿ѧѧ ᄏƸƸƸ
ᄈ�ѧԺԺѧԺᆪᄄԺԺᆪᄅᄌᄆԺᄈᄂᄀᄁʵᄐʵʵʵᄀᄁʵͷᄡ𠍷ᆴͷᄌͷͷĴ𠄴ᆰᄎϻϻϻᄒ﾿ϻϻᄌᄆϻϻᄐᄚϻѧ¥¥¥¥ᄐ¥ ᄍ�𬳌��
�ᄏᆵᄐᄚ�ᄑ�о﾿ϵϵϵϵᄀᄁӡᄊӡڽڽڽᄏᆵᄑڽмƻᆴƻᄈƻˡᄁˡ ˡᄑˡо﾿ооооίԱᄀᄁԱԱѧ﾿ѧо﾿оо˹˹˹ᄒ﾿˹˹ᄈ�ᄡᆭ ��ίԱᄐᄚԱԱѧ﾿ѧо﾿оᄉоооᄑоᄒ﾿ᄐƻᆴƻƻίԱ ̷ΰΰᄑΰΰ
ᄑ��¹ᄂᄇ﾿¹¹ᆪᄄ¹¹ᆪᄅᄀᄁ¹ͷᄡ𠍷ᆴͷᄌͷͷĴ𠄴ᆰᄎϻϻ ϻᄒ﾿ϻϻϻϻᆪᄄϻϻᆪᄅ ¬¬ᄍ¬¬
ᄑ��¹ᄂᄇ﾿ᄌᄆ¹¹ �ᄆ�ᆭ
ᄑ��¹ᄂᄇ﾿ᄌᄆ¹¹ᆪᄄ¹¹ᆪᄅ ����ʦ
ʹʹʵᄐʵᄐƻᆴƻƻᄀᄁᄏƻƻᄒ﾿ƻƻƻƻ Ҷݼᄏᆰᄑݼݼ
ᄉᄆᄡ��ᄑ̽̽ᄃ̽ԴԴԴͳᄈͳͳ �ΰҫᄑҫҫ
����ᄑ��𬳌 ᄍᄄ��ᄑ��

ᄑ�ᄆ�¼

(1) ררᄑרᆭ

�� ְλ ᄉ� ᄉ绰 (852) ᄚ��

�ᄌᆪ�ᄑ��
(���ᄑᄇʦ)

ԺᄈᄂᆪᆵᄌᄆᄑԺԺ yingft@cuhk.edu.hk 3943-6706 YCT 105
B. A., M. Phil., Ph. D. (�ᄡ𬳌ййᄑйᄋᄀᄁйᄌۻۻʷᄀᄁʷᄍʷᄑʷʷᄉᄐʷᄏʷʷᄒ﾿ʷʷᄌᄆʷʷ - ʷᄏᆵᄐᄚʷᄑʷо﾿ϵᄌᄆϵϵϵ
̷ΰΰᄑΰΰ ᄑ�� wltam@cuhk.edu.hk 3943-4782 KKB 301A
B. A. (�ᄡ𬳌M. A., Ph. D. (ᄐ�ô𠃴ôᄡôѧ) ᄋ𠑧о﾿ᄀᄁоооᄑо- оᄏᆵᄐᄚоᄑоо﾿ϵϵϵϵ
ᄚ׵׵׵ʦ ᄌᄆᄑ�� tobiasbran@gmail.com 3943-1368 KKB 304
Th. D. (�ʿʿʿʿᄡ𠊿 ʿᄋᄑᄑ̻̻ʷᄀᄁʷᄑʷᄃᄀᄁʷʷᄑ̻̻
ᄈ��� ��ᄑ�� commonchan@hotmail.com 3943-1369 KKB 226
B.Soc.Sc. (�ᄡ𬳌M.Div. (ᄇᆬᄉ�; Th.M. (�ᄍ�ᄍ�ѧ); D.Th. (ᄉ¹¹ᄆᄂᄡ𠂹 ¹Լʥᄒᆳ
лƷȻᄑȻȻ ﾿��� philipchia@arts.cuhk.edu.hk 3943-6705  
B.Sc. (ᄐ�ô𠃴ᄀᄡ𠃴; M.Div. (ᄐôô𠃴ᄃԺ); S.T.M. (ԺᄍԺ˹˹ѧԺ); Ph.D. (ӢᄍӢᄊӢ) Ӣ֪֪ѧᄀᄁʥᄒᆳʥѧ
�ᄏ�Ͳᄅʿ ᄑᄇʦ wychow.hk@cuhk.edu.hk 3943-1425 KKB 306
B.Ed. (ӢᄍӢӢᄡ𠓢; M.Div., Ph.D. (Ӣᄡ𠓢ڽڽڽڽᄑڽڽAPSY (ᄈǴ𠇴ڽڽڽڽᄑڽڽ
ᄍᄄ��ᄑ�� ᄌᄆᄑ�� kungly@cuhk.edu.hk 3943-6474 KKB 314
B. Th. (����ѧԺ); M. Phil. (ӢᄍӢᄉӢҴ𠒴; Ph. D. (ӢᄍӢ˹ᄌ˹ѧ) ϵͳͳѧᄀᄁѧѧѧѧᄀᄁѧѧѧᆪᆳM.Theol.ᄐᄚD.Theol.﾿γγᄈᄈγγᄀᄁγγγγᄑγγ𠎳
ᄍ�𬳌�� ᄑ�� smkwan@cuhk.edu.hk 3943-6709 YCT 110
B. Soc. Sc. (ᄌ۴𠛴 Ph. D. (۴ᄡ𠛴۴۴𠛴ᄁᄡᆭᄒᄈ۴ѧᄀᄁѧᄡᄇѧᄍؽؽؽᄃᄑؽؽᄑᄑ̸ᄄᄉᄐѧᄀᄁʵϰᄑϰϰ. Theol. (ᄑϰϰᄄᄉᄐ) ﾿γγᄈᄈγγᄀᄁγͷᄡ𠍷ᆴͷᄌͷͷĴ𠄴ᆰᄎϻϻϻᄒ﾿ϻϻᄌᄆϻϻ
�־־ᄑ־־ ᄑ�� laichitim@cuhk.edu.hk 3943-6468 KKB 315
B.A. (�ᄡ𬳌B.D.(Hons) (ᄊᆱ���ѧѧᄒ﾿Ժ); M.A., Ph.D. (ԺᄍԺᄌԺѧ) ᄉѧѧо﾿ᄀᄁоᄍоʷᄀᄁʷᄑʷʷᄏʷѧᄀᄁѧᄑ̷ᄑᄋᄄѧ
�ƷᄈᆲᄑƷƷ ᄑ�� pclai@cuhk.edu.hk 3943-6465 KKB 317
B. A., M. Div. (�ᄡ𬳌Ph. D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ᄑ̻̻ᄀᄁ̻ᄑ̶ԻᄚᄀᄁԻᄡԻ
���ᄑ�� ��ᄑ�� johntpl@cuhk.edu.hk 3943-4276 KKB 228
B.A., M.Phil. (ᄌ۴𠛴D. Phil. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ӢᄍӢӢᄉĻĻᄀᄁĻᄑĻĻѧᄐᄚѧᄑѧıᄒᄋᆳı
�ᄒ�ʿ ᄑᄇʦ khlileo@cuhk.edu.hk 3943-5720 YCT 106
B. Sc. (Hon) (﾿ƴ𠆴M. Div., Th. M. (ƴƴ), M. Phil. (ӢᄍӢᄡ𠓢, Ph.D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ϣᄇᆴϣʥᄒᆳ
¬¬ᄍ¬¬ ﾿�� lklo@cuhk.edu.hk 3943-4789  
B. Sc. (��); M. Div. (�ᄡ𬳌Ph. D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ᄑӢӢᄃᄀᄁӢԼԼʷʷʷᄏᆵᄀᄁᄆᆪʷʷʷᄀᄁʷԼᄑԼѧ
�μμᄑμμ ﾿��� andrew_wm_ng@cuhk.edu.hk 3943-3579  
M. Div. (��); Th. M. (�ᄍ��ѧԺ); Th. D. (ԺᄍԺԺѧԺ) ᄈԺѧ
ᄈ�Ϸҽҽҽ ᄌᄆᄑ�� nancytan@cuhk.edu.hk 3943-4273 KKB 324
B. S.S. (�ᄐ����𬳌ᄐᄉ���); M. A. (ᄋ�ɱ𠉱ᆱɱѧԺ); M. Th. (ԺᄐԺԺԺᄃԺ); Ph. D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ϣᄇᆴϣʥᄒᆳ
�ΰҫᄑҫҫ ᄐ�ᄑ�� wywan@cuhk.edu.hk 3943-6705  
B. Sc., M. Phil., Ph. D. (�ᄡ𬳌M. C. S. (��.); D. Phil. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ӢᄍӢӢᄏӢᄀᄁӢᄍӢᄀᄁӢӢѧ
��ᄒᄇᄇᄅʿ ﾿��ᄑ�� marina.wang@cuhk.edu.hk 3943-9945 CCT G/F
B.A. (ɽᄊᆱʦᄋᄊᄡ𠊦; M.A. (ᄆᄆᄒᄅʦᄋᄊᄡ𠊦; M.Sc., Ph.D. (Ӣᄍᄆᄂᄡ𮶡 ᄍᄑᄋ
ᄏƸƸƸ ᄑ�� kunchunwong@cuhk.edu.hk 3943-6572 KKB 323
B. A., M. Div. (�ᄡ𬳌D. Th. (ᄉ¹¹ᄆᄂᄡ𠂹 ¹Լᄀᄁᄍᄇᄍ۸ᆪ۸ᄀᄁ۸̫ᄌᆪ̫ᄀᄁ̫ԼԼѧ ᆪᆳ B.A., B.D. ᄐᄚM. Div. ﾿γγᄈᄈγγ
�־ǿᄇᄅʿ ﾿��ᄑ��ᄌᄆ�ᄒ﾿Ա yamchikeung@yahoo.com    
M.A.T.S. (�ᄍ�﾿ᄉάᄊάԺ), Ph.D. (Ӣᄍᄆᄂᄡ𮶡 ᄏᄡᆱᄇᆬ
Ҷݼᄏᆰᄑݼݼ ᄌᄆᄑ�� francisyip@cuhk.edu.hk 3943-8151 KKB 229
B. Soc. Sc., M. Div. (�ᄡ𬳌Th. D. (�ᄍ�ᄡ𬳌 ϵͳͳѧᄀᄁᄏѧѧѧᄏѧᆳ M. A. ﾿γγᄈᄈγγᄀᄁᄏγγᄍγγᄏᆵγᄒ﾿γᄌᄆγᄈᄂ

 

(2) ᄐ�ᄑ�ᆭ

�﾿�𬳌 B.A. (�ᄡ𬳌M.A., Ph.D. (ӢᄍӢᄎᄇᄡ𠓢 ӢѮѮѮᄒ﾿
ᄈ¼Ҹᄏ B.A. (ᄑ�M.Phil., Ph.D. (�ᄡ𬳌ᄉͳͳѧᄐᄚѧᄡѧ
�ᄡ𬳌 B.A.ᆪᄄӢᄍӢé˹ᄡ𠋹ᄅ; M.A., Ph.D.ᆪᄄӢᄍӢ˹˹ᄡ𠋹ᄅ˹ᄏᆵ˹˹˹ŷ½½ѧᄀᄁѧ̫ᆪᆳᄏ̫ᄑ̫̫ᄏᆵʵᄐʵ ᄏʵᄌʵʵᄏᆵᆪᆳʵᄑʵʵʵᄌʵĻᆵʷ
��ᄆ𬳌 B.A. ᆪᄄ�ᄡ𬳌 M.M., S.M.D., D.M.A.ᆪᄄ�ᄍ����ѧԺᆪᄅ ʥʥᄐƻᆴᄀᄁʥᄍᆱᄏʥʥᄐᄚʥʥ
�ᄈ� B.D.ᆪᄄᄊᆱ���ѧѧᄒ﾿Ժᆪᄅ; D.Min.ᆪᄄԺᄍԺԺᄡ𠔺ᄅԺԺ ᄡᆱͳͳͳͳ
��ᄡᄒ B.A. (�ᄡ𬳌Dip.C.S. (��); M.Div. (�ᄡ𬳌Ph.D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ڹڹѧѧѧѧᄀᄁѧᄡѧᄑѧᄐѧ ᆪᆳ ѧѧᄌᄆѧᄒ﾿Ա
�ᄍ�ᆰ B.A., P.G.D.E., M.A., Ph.D.ᆪᄄ�ᄡ𬳌ййᄑйййй ᄌᄆйᄒ﾿Ա
�ᄆ� B.Th. (�ᄐ���ᄃԺ); D.Min. (ԺᄍԺԺᄡ𠔺ؽ𠘽𠘽ᄎ) ᄑᄇᄉؽᄉϰ
�ᄡ� B.Sc. (ᄌ۴𠛴M.Div (ᄇᆬᄉ۴; M.Phil. (۴ᄡ𠛴D.Th. (ᄉ¹¹ᄆᄂᄡ𠂹 ¹Լʥᄒᆳ ᆪᆳ ʥʥᄌᄆʥᄒ﾿Ա
¬¬ᄆ¬ Dip. S.W.; M.S.W. (�ᄍ�ᄚ��ѧ) ᄌᄄᄉᄐѧѧѧ
��� B.D. (ᄊᆱ���ѧѧᄒ﾿Ժ); D.Min. (ԺᄍԺԺѧԺ) ᄑᄇᄉԺᄃᄀᄁᄑᄇᄉԺᄉϰ
̷ᄒᄇ֥ B.A.ᆪᄄ�ᄡ𬳌 M.M.ᆪᄄ�ᄍ�ᄊ��ᄡ𬳌ᄅ; D.M.A.ᆪᄄ�ᄍ���ᄡ𬳌ᄅᄈ�ᄀᄁ��ᄀᄁ���ᄎ�ᄉᄐ�
̷̷̷ B.A. (�ᄍ�ɽɽɽᄡ𠉽; M.S. (ɽᄍɽᄌɽݴ𠝴; M.A. (ݴᄍݴᄌᆪݴݴѧԺ); Ph.D. (ᄌ۴𠛴D.Min. (۴۴۴۴ѧԺ) ᄏԺᄌᄄᄉᄐ ᆪᆳԺԺᄌᄆԺᄒ﾿Ա
�Ӿʫ B.Soc.Sc., M.Phil. (ᄑ�M.Div., Ph.D. (�ᄡ𬳌�ᄐᄚ�ᄍ�ᄑ�ᄋ
�ѧѧ B.A. (ᄏᆰ�ʦᄋᄊᄡ𠊦, M.Div., Ph.D. (ʦᄡ𠊦ᄇᄍ۸ᆪ۸ᄀᄁ۸ʷҮ𠒮
κ﾿κκ A.B.ᆪᄄ�ᄍ�ᄑܴ𠜴ᄅ; M.Div., Ph.D.ᆪᄄܴᄍܴ˹ᄊ˹𠋹ᄎᆪᄅ; D.D.ᆪᄄ˹ᄍ˹˹˹ѧԺᆪᄅԺᄍԺᄑԺԺԺԺᄌᄆ Ժᄒ﾿Ա
ᄎ� B. D. (ᄊᆱ���ѧѧᄒ﾿Ժ); D. Min. (ԺᄍԺᄏԺѧԺ) ԺѧѧŮŮŮŮ ᆪᆳ ŮŮᄌᄆŮᄒ﾿Ա
�ᄍ� B.Sc.ᆪᄄEnggᆪᄅᆪᄄᄌ۴𠛴 M.Div., Ph.D.ᆪᄄ۴ᄡ𠛴ڽ̽̽̽̽̽

 

(3) ��ᄑᄇʦ

֣ᄎᄎ֣ B.A., M.A., M.Phil. (�ᄡ𬳌Ph.D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ᄐӢᄉᄑӢӢ
��� Ph.D. (ᄌ۴𠛴۴۴ᄑ۴о﾿ᄀᄁоᄌооᄑоᄋ
ᄏƻƻƻ B.A. (�ᄡ𬳌B.D. (Hons) (ᄊᆱ���ѧѧᄒ﾿Ժ); M.A., Ph.D. (ԺᄍԺᄌԺѧ) ʵᄐʵᄀᄁᄌᄒŮŮѧ

 

(4) ﾿��

ᄈ�ٳᆲ B.S. (�ᄍ�ᄌڴ𠚴; M.Div., D.Min. (ڴᄍڴڴѧԺ) ᄑԺԺᄃ
WARD, Kevin M.A.ᆪᄄӢᄍᄆᄂᄡ𮶡ᄅ; Ph.D.ᆪᄄӢᄍӢᄡ𠓢ᄅᄑӢӢʷᄀᄁᄋʷ޻޻ᄀᄁᄌᆪ޻ᄋ޻޻˶ᆵᄀᄁͬ־־ѧ
��ᄎ� B.A.ᆪᄄᄎᆱᄍ�ᄡ𬳌ᄅ; M.B.A.ᆪᄄᄎᆱᄍ�ᄡ𬳌ᄅ; M.Div. ᆪᄄ�ᄍ�﾿ᄉ�ᄊ�Ժᆪᄅ; M.Phil., Ph.D.ᆪᄄԺᄍԺᄡ𠔺ᄅ ʥʥʥᄈʥ

 

(5) ����

ᄈ�𬳌 M. Div., D. D. (�ᄍ���ѧԺ)
��ᄎ� B. D. (�ᄍ��ѧԺ); M. Th. (ԺᄍԺᄆᄂԺѧԺ); Th. D. (ᄊᆱԺԺԺѧѧᄒ﾿Ժ)

 

(6) ��ᄌ߼ᄊ߼ᄒ﾿Ա

ᄋ�� B.A. (ᄌ۴𠛴B.D.(ӢᄍӢᄡ𠓢; A.L.B.C. (ӢᄍӢʥᄒᆳѧԺ); Th.M. (ԺᄍԺԺѧԺ); Ph.D.(ӢᄍӢ˹˹ᄡ𠋹 ˹Լʥᄒᆳʥᄒ﾿

 

(7) ���ᄒ﾿Ա

��� B. Sc., M. Sc. (ᄐ�ô𠃴𠃴ױױǴ𠇴, M. Div. (ᄐǴô𠃴׶׶ѧ); Ph. D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ᄑ̸ᄌѧᄀᄁѧѧᄏѧ

 

(8) ᄇᄅʿᄎ𠊿﾿Ա

ԬᄎԬ B.A. (�ᄉᄎᄡ𬳌; M.A. (ᄆᄆᄒᄅᄡ𬳌; M.A.C.S., Ph.D. (�ᄡ𬳌

 

(9) ��ᄌᄆ�ᄒ﾿Ա

ANTONE, H. S. B. M. C., M. Div. (ᄋ�ɱ𠉱ɱѧ); M. Th. (ѧᄍѧᄏѧѧԺ); Ed. D.(ԺᄍԺԺԺЭᄎЭ𠐭ᄎᄐᄚᄈᄂЭᄏЭᄊᄑᄑ̽̽̽ ᄏ̽ᄑ̽̽
ᄇ�� B.A., Ph.D. (ᄍ��ɽᄡ𠉽 ɽᄍɽᄑɽᄋ
ᄈ¿¿ᄑ B.Sc. (ᄍ�ᄍᆭᄡ𬳌; M.Div. (ᄑ�M.Th.(��ᄑ�𬳌о﾿Ժ); M.A., D.Min. (ԺᄍԺԺѧԺ) ᄏԺᄑԺԺ
ᄈ¹¹ B. Th. (ᄇᆴ���ѧԺ); M. Div. (ԺԺԺԺѧԺ); M. Th. (ᄐԺô𠃴ᄀᄡ𠃴; Ph. D. (ᄏᆰôʦᄋᄊᄡ𠊦 ʦᄍʦᄑʦ
��� B.Eng.ᆪᄄ�ᄡ𬳌M.S.E.E.ᆪᄄ�ᄍ�ᄡ𬳌ᄅ; M.Aᆪᄄ�ᄡ𬳌 M.A., M.A.S., Ph.D.ᆪᄄᄆ���ᄑ�ᄈ�𬳌ᄅڹڹѧᄀᄁŷ½ ½ᄑ½½ᄃᄀᄁᄡᆭᄒᄈ½ѧ
ᄇ�ᄚͮ M. Div. (ᄑ�S. T. M. (Ү³³ѧԺ); Ph. D. (ԺᄍԺ˹ᄊ˹𠋹ᄎ) ϵͳͳѧ
ᄇ�ᄑƽ B.Th. (ᄑᄄᄉ�; M.A.R. (ᄐ�ô𠃴ᄃԺ); M.A. (ԺɫɫҮ···ᄡ𠂷ᄃԺ); Th.D. (ᄊᆱԺԺԺѧѧᄒ﾿Ժ) ϣᄇᆴϣʥᄒᆳ
ᄎ�ٺᄎ B. A., M. Phil., Ph. D. (�ᄡ𬳌ڽ̽̽̽̽
ᄑᆰ�˳ B.Th., Th.M.ᆪᄄᄎᆱᄍ�ᄐ�ᄑ̻̻ѧᄡ𠑧ᆪᆪᄅ; M.Phil., Ph.D ᆪᄄѧᄍѧᄡ𠑧ᄅѧᄑѧᄊᄑᄑѧѧᄑѧ
��» B.Ed., M.Ed. (�ᄡ𬳌ڽ̽̽̽̽
��� B.A., M.Phil., Ph.D. (�ᄡ𬳌ڽڽڽᄏᡢᡢᄍᡢᄑᡢ
��� B.D., Ph. D. (ӢᄍӢᄉӢѧ) ѧᄑѧѧѧ
��𬳌 B.A., M.A., Ph..D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ӢᄍӢᄑӢ
�� B.A. (�ᄡᄄᄡ𬳌; M.Phil. (ᄌᄡᄉᄅᄡ𬳌; Ph.D. (�ᄡ𬳌ᆬᄒᆳ�ѧ
�ᄍ�ʽʽ B.A. (�ᄆᄒᄍ�ᄊᄑᄑ̴𠌴; M.Div. (ᄊᆱᄒᄅ̴ѧᄡ𠑧; Ph.D. (ᄆᄆᄒѧݵᄎݵݵᄡ𠝵 ݵᄍݵᄑݵݵݵݵᄏݵᄍݵᄉ
MEYER, Christian F. A. Dipl. Theol. (ᄉ¹¹versity of Goettingen); Ph.D.(ᄉ¹¹ersity of Erlangen-Nuernberg) ᄏ¹¹¹ᄍ¹
ĪĪᄐĪ B. A. (ᄊ�ᄊ�ѧ); CertBibleStud. (ᄚᄇᄡ𠑧𠑧ᄎ); M. Div. (ѧᄍѧᄌᆪѧѧѧԺ); D. Min. (ԺᄍԺԺѧԺ) ԺԺѧ
�ҵҵ B. A. (�ᄡ𬳌ᄎ); M. L. S. (�ᄍ��ᄡ𬳌; M. A. (ᄌ۴𠛴M.A.C.S. (۴ᄡ𠛴ᄉᄉᄚᄌ۴ᄒ﾿
ᄏƺ𠆺 B.A. (̨̨ᄍ̨̨ᄡ𠌨; M.Div. (ᄑ̨M.Th. (ᄊᆱ̨̨̨ѧѧᄒ﾿Ժ); Ph.D. (Ӣᄍᄆᄂᄡ𮶡 ϵͳͳѧ
ллл Dip Theol. (�ᄏᆰ�ѧԺ); B.D. (ᄊᆱԺԺԺѧѧᄒ﾿Ժ); D. Min. (ᄑᄄᄉԺ ᄑԺԺᄃ
�ᄚᆲ� B.A. (�ᄒᄅʦᄋᄊᄡ𠊦; M.A. (ʦᄒᄅᄡ𠊦; Th.D. (ʦʿᄚʿʿѧ); Ph.D. (ѧʿʿɳ̩ᄊ̩) ᄑ̩̩
ᄏ�� B.A.ᆪᄄᄐ�ô𠣲ᄐᄊࣲѧᆪᄅ; M.A., M.Th.ᆪᄄѧᄍѧѧᄉѧ𠑧 Ժᆪᄅ; D. Litt.ᆪᄄԺᄋԺԺԺԺԺѧᆪᄅʥᄒᆳᄋᆳʥ
��� B.A.ᆪᄄᄊᆱ�ᄡ𬳌ᄅ; M.Div.ᆪᄄ̨̨ᄑ̨𠌨ᄎᆪᄅ; M.Th. ᆪᄄᄊᆱ̨̨̨ѧѧᄒ﾿Ժᆪᄅ; Ph.D.ᆪᄄԺᄡ𠔺ڽ̽̽̽̽ʷ
�� B.A. (�ǿʦᄋᄊᄡ𠊦; M.Phil., Ph.D. (𠊦ᄡ𠊦 ʦᄍʦᄑʦʦ
�� LLB. (�ᄒᄅʦᄋᄊᄡ𠊦; M.A. (𠊦ᄡ𠊦; Ph.D. (ʦᄡ𠊦ййᄑйй
��� B.A. (ᄚᄇᄏ�; M.A. (ᄌᄡᄉᄅ); Ph. D. (�ɽ) ᄍ㶫ʡᄏʡʷ
�ᄉ�� B. A. (̨ᄡ𠌨M. Div. (̨̨̨ᄏᆰᄌᆪ̨̨ѧԺ); Th. M. (ԺᄍԺԺѧԺ); Ph. D. (ӢᄍӢᄡ𠓢 ӢԼԼᄒ﾿
�� B.A., M.Philᆪᄄ�ᄍ�ᄡ𬳌ᄅ; M.A., Ph.D.ᆪᄄ�ᄡ𬳌�ᄐ�ᄒ﾿
̷̷̷ᄆᆭ M.Div. (ᄑ�Ph.D. (�ᄍ�ᄑ�𬳌ᄎ) ᄑ��ᄃ

 

(10) ᄏ��ᄒ﾿���ᄒ﾿�Ա

ᄉ��� B.S.Sc (ᄑ�M.Div. (��); M.A. (﾿ƴ𠆴ᆳ ƴᄒ﾿ƴƴ

 

(11) ����ᄑ��о﾿оԱ

�ӱᄏᆰ B.A. (�ᄡ𬳌ᆳ�ᄒ﾿��

ᄚ���ԱԱ¼

�� ְλ ᄉ� ᄉ绰 (852) ᄚ��
�½½½Ůʿ ��ᄀᄁԺᄈᄂԺԺ anitaluk@cuhk.edu.hk 3943-6706 YCT 104
���СᄑС ѧԺԺԺ nataliewai@cuhk.edu.hk 3943-8150 YCT 103
�ᄍ�СᄑС ᄆ༭ kwongping@cuhk.edu.hk 3943-8153 YCT 102
�ӱӱСᄑС ᄐƻᆴЭᄉ𠐭(ЭЭЭЭ) jodiyu@cuhk.edu.hk 3943-4789 YCT LG1/F
ᄋᆴ�˹СᄑС ᄐƻᆴЭᄉ𠐭(﾿γγ anyafan@cuhk.edu.hk 3943-1091 YCT LG1/F
ᄏ�延СᄑС ᄐƻᆴЭᄉ𠐭(ᄏ) zoebelle@cuhk.edu.hk 3943-6708 YCT LG1/F
�ᄐ�ᄆСᄑС ᄐƻᆴЭᄉ𠐭(Эᄍᄂ) kawing@cuhk.edu.hk 3943-8155 CCT G/F
ᄋ��СᄑС ᄐƻᆴЭᄉ𠐭 calyfung@cuhk.edu.hk 3943-9941 YCT LG1/F
ᄉ˳ᄂ˳˳˳ ᄐƻᆴЭᄉ𠐭(ЭѶ﾿Ƽᄐ) selwyntcy@cuhk.edu.hk 3943-9430 CCT G/F
�СССᄑС ᄑ��¹ᄂᄇ﾿ᄐƻᆴЭᄉ𠐭 slma@cuhk.edu.hk 3943-6711 YCT LG1/F
�ᄏ��ᄀᄑ� ᄑ��¹ᄂᄇ﾿¹¹¹¹ teresapoon@cuhk.edu.hk 3943-4415 YCT LG1/F
ҶҶӯСᄑС ᄚᆴ�ᄀᄌ�ᄀᄍᄋ�ᄚᄐƻᆴƻƻƻƻ anna_yip@cuhk.edu.hk 3943-5979 YCT LG1/F
ᄈ»»ᄐСᄑС ᄚᆴ�ᄀᄌ�ᄀᄍᄋ�ᄚᄐƻᆴᄐƻᆴƻƻ prisca_chan@cuhk.edu.hk 3943-7034 CCT G/F
�ٻٻСᄑС УУУУ vickyshiu@cuhk.edu.hk 3943-7035 CCT G/F
ᄇ̷ᄐ̷СᄑС ��ᄀᄁѧѧᄐᄚѧѧѧѧ yenchoi@cuhk.edu.hk 3943-4017 YCT LG1/F
ׯׯᄒׯʿ ���Ա kellychong@cuhk.edu.hk 3943-6705 YCT LG1/F

| ���Ϣ | �ᄑᄄ�ʥʥ | �ѧԺᄐ𠔺 | УᄊᆳᄏἰᄑἰᄚԱ | ﾿γ̼ᄚ﾿̼﾿ | ᄈ��﾿γγ |
| ᄑ��¹ᄂᄇ﾿ | ʹʹʵᄐʵᄐƻᆴ | ᄉᄆᄡ�ᄑ̽̽ᄃ̽ԴԴԴ | ᄈ𬳌 | ᄆ��� | �ᄎ�ᆲϵ |


Copyright 2015, Divinity School of Chung Chi College, CUHK, All rights reserved.